Детальні результати.
В який період проходив 1-й (початковий) етап розвитку інформаційних систем?
80-ті роки ХХ століття
60-ті роки ХХ століття
70-ті роки ХХ століття
50-ті роки ХХ століття
Програмне забезпечення ...
містить дані, потрібні користувачу для виконання своїх професійних обов'язків
Здійснює керування пристроями комп'ютера під час введення, опрацювання, виведення та зберігання інформації
створює умови для роботи користувача на комп'ютері

Що таке "інформаційна система?

сукупність книг і газет ... для опрацювання інформації
комплекс інформаційних , технічних, програм та організаційних засобів, необхідних для автоматизованої опрацювання інформації
комплекс іформаційних , технічних , програм та організаційних засобів, необхідних для ручного опрацювання інформації
Які із вказаних інформаційних систем об'єднує засоби для оператианого пошуку цінформації?
АСУ ( автоматизована система управління)
АРМ ( автоматизоване робоче місце)
ІПС ( інформаційно-пошукова система)
СБУ ( служба безпеки Укаїни)
ООН ( організація обєднаних націй)
Вкажіть правельні твердження:
функціональна частина інформаційної системи складається із апаратної та програмної складових
функціональна частина інформаційної системи складається із апаратної та інформаційної складових
Інформаційна культура - це ...
систематизована сукупність знань , умінь , навичок, що зобезпечує оптимальне здійснення іформаційної діяльності , спрямованої на задоволення як професійної , так і непрофесійних проблем
сукупність комп'ютеризованих засобів і методів збирання , опрацювання, зберігання, опрацювання, захисту і використання інформації

Відомо, що два міжнародні стандарти персональних компютерів(персональні компютери інших видів не настільки поширені). Які із вказаних моделей відповідають цим стандартам?

Yamaha фірми Ymaha
Apple(яблуко) фірми Macintosh
IBM PC фірми IBM

Які процеси із вказаних відбуваються в інформаційній системі?

введення інформації від джерела інформації
опрацювання (перетворення) інформації
виготовлення виробів
розповсюдження товарів
зберігання вхідної і обробленої інформації
Головна функція інформатики полягає ...
вивченні законів природи
вивчення законів розвитку суспільства
у розробці методів і засобів перетворення інформації

2-й (початок систематичного запровадження нових іноваційних технологій) етап розвитку іноваційних систем характерних тим, що в той час проходило ...

створення в організаціях єдиної інформаційної систематичної служби
створення організаційних систем управління технікою, виявлення її впливу на процеси упправління в цілому
спрямованість на використання інформаційних технологій вузьким колом користувачів
ізольованість і, як правило, несумісність окремих іноваційних систем
запровадження потужних комп'ютерних мереж, які об'єднувалися з інформаційно-комунікаційними системами: телефоном, телетайпом, радіо,телебачення і т.д.
В йкий період проходив 2-й (початок систематичного запровадження нових інформаційних технологій) етап розвитку інформаційних систем?
80 -ті роки ХХ століття
70-ті рокі ХХ століття
60- ті рокиХХ століття
50- ті рокиХХ століття
Які із вказаних інформаційних систем забезпечує раціональне керування складним обєктом або процесом у відповідності до поставленої мети.
СБУ (служба безпеки України)
ІПС ( інформаційно-пошукова система)
ООН (організація обєднаних націй)
АРМ ( автоматизоване робоче місце)
АСУ(автоматизована система управління)
Що відіграє роль апаратно - програмної частини в сучасній інформаційній систеиі?
принтер
модем
комп'ютер
телефон
телевізор

Чи меже комп'ютер працювати без програмного забезпечення?

може
неможе
В якій із вказаних інформаційних систем зібрані засоби для автоматизації роботи певного спеціаліста?
ООН ( горганізація об'єднаних націй)
ІПС ( інформаційно-пошукова система)
СБУ ( служба безпеки Укрїни)
АСУ(автоматизована система управління)
АРМ ( автоматизоване робоче місце)

Що із вказаного входить до функціональних складових інформаційної системи?

апаратні пристрої
електронні документи
програмні засоби
документи

Основними завданнями інформатики є ...

створення апаратно-програмного забезпечення
дослідження законів природи
розробка нових інформаційних технологій
дослідження інформаційних процесів
дослідження законів розвитку суспільства
Інформаційна технологія - це...
сукупність комп'ютерезованих засобів і методів збирання, опрацювання, зберігання, редагування, захисту та використання інформації
систематизована сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечує оптимальне здійснення інформаційної діяльності, спрямованої на на задоволення як
будь-яка технологія виготовлення засобів інформації
Вкажіть існуючі інформаційні системи із вказаних
ООН (організація об'єднаних націй)
АРМ ( автоматизоване робоче місце)
ІПС (інформаційно- пошукова система)
СБУ ( служба безпеки Укрїни)
АСУ ( автоматизована система управління)
В якйй період проходив 3-й етап ( обє'днання інформаційних систем) розвитку інформаційних систем?
60-ті рокиХХ століття
70-ті рокиХХ століття
80-ті роки ХХ століття
50- ті рокиХХ століття

Інформатика -це наука про...

закони природи
методи і засоби одерження, зберігання, опрацювання, передавання, використання , захисту інформації
будову світу
закони суспільства
інформацію та інформаційні процеси в проироді та суспільстві
управління інформаційними процесами
Інформативна компетентність - це ...
системний обсяг знань, умінь та навичок нобуття , перетворення, передавання та використання інформації у різних галузях людської діяльності для якісного виконання професійних функцій
сукупність комп'ютеризованих засобів і методів збирання, опрацювання. зберігання, передавання , захисту і використання інформації

3-му етапу (об'єднання іформаційних систем) притаманні риси:

пройдено технічні труднощі в розробці процесів, оперативної памяті, розроблено нові, надзвичайно місткі носії інформації, розроблено швидкісні лінії передавання даних та засоби супутникового звя'зку
реалізується вимога максимального наближення користувача до інформації; в користувача складається враження . що потрібна інформація знаходиться найого комп'ютері,хоча реально вона може знаходитись в різних вузлахлокольної обчислювальної мережі
ізольованість, і як правило, несумістність окремих інформаційних систем
використовується концепція , а якій іформація розглядається. як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси , матеріали, обладнання і персонал
зростає статус іформаційних служб організацій
запроваджуються потужні комп'ютерні мережі, які обєднуються з інформаційно-комунікаційними системами: телефоном, телетайпом, радіо,телебаченням і т.д.
формується новий еталон працівників, які природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій
1-й (початковий) етап розвитку інформаційних систем характерній тим, що в той час проходилло...(правильна одна відповідь)
ізольваність, і як правело, несумісність окремих інформаційних систем
нагромадження базового досвіду використання комп'ютерів, виявлення основних напрямків їх застосування
створення організаційних систем управління технікою, виявлення її впливу на процеси управління в цілому
спрямованість на використання інформаційних технологій вузьким колом користувачів
створення в організаціях єдиної інформаційної служби
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt